Gerald R Ford Class, USA. The title of the world’s largest airport belongs to the US Navy’s Gerald R Ford-class armor equipment.

Đây là Top 10 Hàng Không Mẫu Hạm Trên Thế Giới

1. Gerald R Ford Class, Mỹ. Danh hiệu tàu sân bay lớn nhất thế giới thuộc về các thiết giáp hạm lớp Gerald R Ford của Hải quân Mỹ. Tàu sân bay đầu tiên trong lớp này, USS Gerald R. Ford, được đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm 2017 và 4 tàu còn lại được công bố thuộc lớp này đang được đóng.

2. Lớp Nimitz, Mỹ. Với lượng giãn nước đầy tải là 97.000 tấn, các hàng không mẫu hạm dài 332,8m này có sàn đáp rộng 4,5 mẫu Anh có khả năng chở hơn 60 máy bay. Những con tàu này có thể chứa 3.000 đến 3.200 thủy thủ đoàn, 1.500 phi đội và 500 thủy thủ đoàn khác được cung cấp năng lượng bởi hai lò phản ứng hạt nhân và có thể đạt tốc độ trên 30 kt.

3. Lớp Queen Elizabeth, Vương quốc Anh. Các hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh là hàng không mẫu hạm lớn thứ ba trên thế giới. Là tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo cho Hải quân Anh, tàu sân bay lớp Queen Elizabeth cũng là tàu chiến lớn thứ hai không phải của Hải quân Hoa Kỳ sau các thiết giáp hạm lớp Yamato của Nhật Bản.

4. Liêu Ninh, Trung Quốc. Tàu sân bay đang hoạt động trong Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN), tàu sân bay Liêu Ninh, loại 001, là tàu sân bay lớn thứ tư trên thế giới. Ban đầu được lên kế hoạch là chiếc máy bay lớp Kuznetsov thứ hai cho Hải quân Liên Xô, con tàu này sau đó được Trung Quốc mua sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Nó có chiều dài tổng thể 304,5 m và rộng 75 m.

5. Sơn Đông, Trung Quốc. Tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc, Sơn Đông, được hạ thủy vào ngày 26 tháng 4 năm 2017. Khác với người tiền nhiệm (Liêu Ninh), Sơn Đông là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

6. Đô đốc Kuznetsov, Nga. Tàu sân bay lớp Kuznetsov của Nga là một trong những tàu sân bay tốt nhất đang được biên chế. Hiện đóng vai trò là soái hạm của Hải quân Nga, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dài 305m với mạn 72m, có lượng giãn nước đầy tải 58.500 tấn. Với khả năng đa vai trò của mình, con tàu được trang bị vũ khí hạng nặng này có khả năng đóng vai trò là tàu sân bay bên cạnh việc trang bị vũ khí đủ khiến nó trở nên nguy hiểm.

7. INS Vikrant, Ấn Độ. INS Vikrant là một tàu sân bay nội địa, là chiếc máy bay đầu tiên được lên ý tưởng và chế tạo ở Ấn Độ. Việc xây dựng diễn ra tại Cochin Shipyard Limited. Con tàu đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển và sẽ được đưa vào hoạt động trong những tháng tới (tháng 8/2022). Tổng chi phí dự án khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ.

8. Charles De Gaulle, Pháp. Tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Pháp, Charles De Gaulle, là một trong những tàu sân bay quan trọng nhất của Pháp và đã đi vào hoạt động từ năm 2001. Con tàu có lượng giãn nước toàn phần 36.000 tấn với cấu trúc 780X103X27,8 feet là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất đang phục vụ cho các lực lượng hải quân khác ngoài Hải quân Hoa Kỳ.

9. INS Vikramaditya, Ấn Độ. Tàu chiến lớn nhất đang hoạt động của Hải quân Ấn Độ, INS Vikramaditya, cũng nằm trong số các tàu sân bay lớn nhất thế giới. Con tàu dài 283,5 mét này có bề ngang 61 mét, là một tàu sân bay lớp Kiev cải tiến được đưa vào trang bị từ năm 2013.

10. Cavour, Ý. Kỳ hạm của Hải quân Ý, tàu sân bay Cavour, có lượng giãn nước đầy tải 30.000 tấn và có một số hệ thống phòng thủ như hệ thống phòng thủ tầm ngắn, súng và bệ phóng mồi nhử.

Related Posts

Uпleashiпg Majestic Might: Experieпce the Thυпder of Cat 6090FS SN 40014 as It Domiпates the Earth (Video)

Uпleashiпg Majestic Might: Experieпce the Thυпder of Cat 6090FS SN 40014 as It Domiпates the Earth (Video)

The Cat 6090FS SN 40014: Uпleashiпg the Power of Heavy-Dυty Excavatioп

US Air Force Coпdυcts Assessmeпts oп aп Exceptioпally Poteпt Rapid Dragoп Bomb.

US Air Force Coпdυcts Assessmeпts oп aп Exceptioпally Poteпt Rapid Dragoп Bomb.

Read more aboυt USAF Coпdυcts Tests oп aп Exceptioпally рoteпt Rapid Dragoп Bomb

Rυliпg the Oceaпs: Revealiпg the Strategies Behiпd the U.S. Navy's 35,000 Warships (video)

Rυliпg the Oceaпs: Revealiпg the Strategies Behiпd the U.S. Navy’s 35,000 Warships (video)

Read more aboυt domіпаtіпɡ the Seas: Uпveiliпg the Strategies Behiпd the U.S. Navy’s 35,000 wагѕһірѕ (video)

Embrace Fυtυre Coпstrυctioп Woпders: Aпticipate the Spectacυlar Baυma 2022, the Global Hυb of Iппovatioп! (Video)

Embrace Fυtυre Coпstrυctioп Woпders: Aпticipate the Spectacυlar Baυma 2022, the Global Hυb of Iппovatioп! (Video)

Bauma 2022, the world’s largest construction trade show, is just around the corner, and it’s shaping up to be an event you won’t want to miss. With exhibitors

20 Iпcredibly Powerfυl Machiпes That Iпspire Awe | Uпveiliпg Uпbelievable Power aпd Precisioп (Video)

20 Iпcredibly Powerfυl Machiпes That Iпspire Awe | Uпveiliпg Uпbelievable Power aпd Precisioп (Video)

20 Jaw-Droppingly Powerful Machines That Will Leave You in Awe | Unbelievable Machines That Redefine Power and Precision

Revealiпg the Domiпator: America's BGM-71 TOW Aпti-taпk Missile

Revealiпg the Domiпator: America’s BGM-71 TOW Aпti-taпk Missile

Read more about Unveiling the Powerhouse: America’s BGM-71 TOW Anti-tаnk mіѕѕіɩe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *